විශේෂ කරුණු

කොවිඩ්-19 - ආසිරි රෝහල් ජාලය තුල ඔබට වඩාත් සුරක්ෂිත පරිසරයක්

වැඩිදුර කියවන්න

පාරිභෝගික සමීක්ෂණය

ඔබේ සෞඛ්‍ය සේවා අවශ්‍යතා වඩා හොඳින් තේරුම් ගැනීමට අපට සහය දක්වන්න

වැඩිදුර කියවන්න

අපව ඇමතිය හැකි ආකාරය

ආසිරි මෙඩිකල් රෝහල - 0094 11 452 3300 ~ ආසිරි සර්කජිල් රෝහල - 0094 11 452 4400 ~ ආසිරි සෙන්ට්‍රල් රෝහල - 0094 11 466 5500 ~ ආසිරි රෝහල මාතර - 0094 41 439 0900

වැඩිදුර කියවන්න

ආසිරි අග්‍රහාර

අග්‍රහාර යනු රාජ්‍ය සේවකයින් සහ ඔවුන්ගේ යැපෙන්නන් සඳහා වන රක්ෂණ ක්‍රමයකි

වැඩිදුර කියවන්න